نقض غرض ماهی های فلفلی

نقض غرض است این که بخواهی در جایی چیزی بنویسی و دیده نشوی که شبیه دیوار است مگر اینکه روی دیوار پرده بکشی ...

هزار کار نکرده دارم و اندازه هزار سال خسته ام و بیش از آن بی جان

انگار هزار اسب روی روانم تاخته اند هر روز از صبح تا شب هر اسب هزار بار

باید قالبم را بشکنم اما کو توان .... ؟

فرفری بیسکوییت هایی که شبیه ماهی هستنداما مزه پیاز و فلفل میدهند را میجود و میگوید پاشو بریم خونه ! ها؟ چی میگی؟

چه می گویم؟ چه ؟ واقعا منتظر جوابی بچه جان ؟

میگویم : فرفری کاش همه چیز به همین سادگی بود

/ 0 نظر / 12 بازدید