حیف

حیف است از کاغذ، حیف است از خط خطی کردن ، حتی حیف است از درد مفصل های انگشت از نوشتن زیاد حیف است اما ... گاهی... چه چاره

/ 0 نظر / 9 بازدید